ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปรับหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 182 KB 1748
มาตรฐานการเรียนร่วม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.22 MB 6352
การปรับหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้อง กับความต้องการจำเป็นพิเศษ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.75 MB 4094
นโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.6 MB 8143
นโยบาย แนวคิดและแนวทางพัฒนา สถานศึกษาต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive Education) PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.31 MB 31476
เทคนิควิธีการสอนและการใช้สื่อนวัตกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน-การเขียน และคณิตศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.15 MB 9512
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนที่ความต้องการพิเศษเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 3019
ผลสอบ ก่อน-หลังเรียน การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ณ โรงแรมมรกต 20-22 ก.ย.2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 1047
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 45627
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 61211
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 39632
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 515 KB 34555
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 361 KB 109065
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 1022.5 KB 51050
เพลงและเกมลูกเสือสำรอง Word Document ขนาดไฟล์ 813.19 KB 9472
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 545.5 KB 2371
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 1892
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 814 KB 4897
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 680 KB 489768
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๒ Word Document ขนาดไฟล์ 622.5 KB 10790351
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑ Word Document ขนาดไฟล์ 399 KB 11414
โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 7703
หลักสูตรลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 252 KB 7897
แบบฟร์อมกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 1930
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 699.5 KB 22444
งานวิชาการ 56
ปฏิทินการำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 150.5 KB 2112
(ต้นฉบับ) แบบฝึกอ่านเขียนคำ สู่การอ่าน การตอบคำถาม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 4437
อ่านพยัญชนะ Word Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 3769
แบบฝึกฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 5537
แบบฝึกอ่านเขียน ภาษาไทยเบื้องต้น Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 5674
แบบฝึก Word Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 55102
หลักการ และวัตถุประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 4548
สำนวนชวนคิด Word Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 5028
สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพการอ่าน ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 2980
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 22874
เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้2 Word Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 275147
เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.37 MB 1987
ความรู้สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 3829
ประชุมเชิงปฏิบัติการ.ppt PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.38 MB 1796
ระบบกำกับติดตาม triple A Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 529
แนวการสอนซ่อมเสริม 56
ป.3 เล่ม 1 พยัญชนะและสระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 2777
ป.3 เล่ม 7 คำที่มีตัวการันต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.13 KB 1728
ป.3 เล่ม 6 คำผันวรรณยุกต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.86 KB 2008
ป.3 เล่ม 5 คำควบกล้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 4694
ป.3 เล่ม 4 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 1538
ป.3 เล่ม 3 คำที่ไม่มีตัวสะกด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 6985
ป.3 เล่ม 2 คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.33 MB 1345
การอ่านและเขียน ป.3 เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 3290
การอ่านและเขียน ป.3 เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.33 MB 1740
ป.3 เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.07 KB 1951
ป.3 เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.29 KB 1628
เอกสารต้นแบบไทยรัฐ
แบบบันทึกการนิเทศภายใน ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 358.26 KB 33
แบบบันทึกการนิเทศภายใน ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 779.6 KB 72
แบบบันทึกการใช้สื่อการเรียนการสอน ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.79 KB 47
แบบบันทึกการใช้สื่อการเรียนการสอน ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 115.37 KB 70
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.97 KB 31
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 151.04 KB 61
แบบบันทึกการใช้ห้องสมุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.23 KB 26
แบบบันทึกการใช้ห้องสมุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 377.43 KB 50
แบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.99 KB 47
แบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 416.86 KB 53
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.41 KB 62
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 211.56 KB 127
แฟ้มสะสมงานนักเรียน ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.42 KB 54
แฟ้มสะสมงานนักเรียน ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 120