ผู้บริหาร

นายกมล ธรมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/04/2011
ปรับปรุง 28/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 233568
Page Views 292876
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
ลูกเสือ-เนตรนารี
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 699.5 KB 9172
แบบฟร์อมกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 684
หลักสูตรลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 252 KB 3616
โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 3792
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑ Word Document ขนาดไฟล์ 399 KB 2231
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๒ Word Document ขนาดไฟล์ 622.5 KB 9494720
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 680 KB 14564
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 814 KB 3343
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 521
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 545.5 KB 805
เพลงและเกมลูกเสือสำรอง Unkown Document ขนาดไฟล์ 813.19 KB 5446
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 1022.5 KB 3063
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 361 KB 87860
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 515 KB 9133
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 13692
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 15779
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 8793
ผลสอบ ก่อน-หลังเรียน การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ณ โรงแรมมรกต 20-22 ก.ย.2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 366
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนที่ความต้องการพิเศษเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 726
เทคนิควิธีการสอนและการใช้สื่อนวัตกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน-การเขียน และคณิตศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.15 MB 2130
นโยบาย แนวคิดและแนวทางพัฒนา สถานศึกษาต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive Education) PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.31 MB 2383
นโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.6 MB 3492
การปรับหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้อง กับความต้องการจำเป็นพิเศษ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.75 MB 2668
มาตรฐานการเรียนร่วม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.22 MB 2913
ปรับหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 182 KB 612
งานวิชาการ 56
ระบบกำกับติดตาม triple A Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 147
ประชุมเชิงปฏิบัติการ.ppt PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.38 MB 192
ความรู้สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 277
เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.37 MB 893
เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้2 Word Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 21019
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 300
สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพการอ่าน ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 970
สำนวนชวนคิด Word Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 623
หลักการ และวัตถุประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 939
แบบฝึก Word Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 1668
แบบฝึกอ่านเขียน ภาษาไทยเบื้องต้น Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 690
แบบฝึกฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 423
อ่านพยัญชนะ Word Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 258
(ต้นฉบับ) แบบฝึกอ่านเขียนคำ สู่การอ่าน การตอบคำถาม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 515
ปฏิทินการำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 150.5 KB 256
แนวการสอนซ่อมเสริม 56
ป.3 เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.29 KB 185
ป.3 เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.07 KB 185
การอ่านและเขียน ป.3 เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.33 MB 543
การอ่านและเขียน ป.3 เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 457
ป.3 เล่ม 2 คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.33 MB 261
ป.3 เล่ม 3 คำที่ไม่มีตัวสะกด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 238
ป.3 เล่ม 4 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 327
ป.3 เล่ม 5 คำควบกล้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 200
ป.3 เล่ม 6 คำผันวรรณยุกต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.86 KB 111
ป.3 เล่ม 7 คำที่มีตัวการันต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.13 KB 123
ป.3 เล่ม 1 พยัญชนะและสระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 182