ผู้บริหาร

นายกมล ธรมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/04/2011
ปรับปรุง 25/03/2015
สถิติผู้เข้าชม 459342
Page Views 548568
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
ลูกเสือ-เนตรนารี
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 699.5 KB 15683
แบบฟร์อมกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 1087
หลักสูตรลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 252 KB 6137
โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 6441
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑ Word Document ขนาดไฟล์ 399 KB 4804
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๒ Word Document ขนาดไฟล์ 622.5 KB 10723463
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 680 KB 475431
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 814 KB 3656
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 1337
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 545.5 KB 1131
เพลงและเกมลูกเสือสำรอง Word Document ขนาดไฟล์ 813.19 KB 7945
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 1022.5 KB 9465
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 361 KB 91243
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 515 KB 13593
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 17307
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 27508
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 17144
ผลสอบ ก่อน-หลังเรียน การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ณ โรงแรมมรกต 20-22 ก.ย.2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 818
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนที่ความต้องการพิเศษเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 2674
เทคนิควิธีการสอนและการใช้สื่อนวัตกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน-การเขียน และคณิตศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.15 MB 8537
นโยบาย แนวคิดและแนวทางพัฒนา สถานศึกษาต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive Education) PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.31 MB 30622
นโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.6 MB 6001
การปรับหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้อง กับความต้องการจำเป็นพิเศษ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.75 MB 3921
มาตรฐานการเรียนร่วม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.22 MB 6154
ปรับหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 182 KB 1388
งานวิชาการ 56
ระบบกำกับติดตาม triple A Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 345
ประชุมเชิงปฏิบัติการ.ppt PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.38 MB 1690
ความรู้สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 3032
เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.37 MB 1534
เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้2 Word Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 274659
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 3862
สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพการอ่าน ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 2311
สำนวนชวนคิด Word Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 3692
หลักการ และวัตถุประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 3419
แบบฝึก Word Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 8342
แบบฝึกอ่านเขียน ภาษาไทยเบื้องต้น Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 3592
แบบฝึกฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 3642
อ่านพยัญชนะ Word Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 2420
(ต้นฉบับ) แบบฝึกอ่านเขียนคำ สู่การอ่าน การตอบคำถาม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 2778
ปฏิทินการำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 150.5 KB 1716
แนวการสอนซ่อมเสริม 56
ป.3 เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.29 KB 621
ป.3 เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.07 KB 729
การอ่านและเขียน ป.3 เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.33 MB 969
การอ่านและเขียน ป.3 เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 942
ป.3 เล่ม 2 คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.33 MB 612
ป.3 เล่ม 3 คำที่ไม่มีตัวสะกด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 537
ป.3 เล่ม 4 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 621
ป.3 เล่ม 5 คำควบกล้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 480
ป.3 เล่ม 6 คำผันวรรณยุกต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.86 KB 1168
ป.3 เล่ม 7 คำที่มีตัวการันต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.13 KB 455
ป.3 เล่ม 1 พยัญชนะและสระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 1825