ผู้บริหาร

นายกมล ธรมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/04/2011
ปรับปรุง 10/08/2015
สถิติผู้เข้าชม 502205
Page Views 607540
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
ลูกเสือ-เนตรนารี
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 699.5 KB 17671
แบบฟร์อมกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 1358
หลักสูตรลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 252 KB 6660
โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 6856
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑ Word Document ขนาดไฟล์ 399 KB 5251
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๒ Word Document ขนาดไฟล์ 622.5 KB 10724752
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 680 KB 475885
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 814 KB 3848
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 1502
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 545.5 KB 1308
เพลงและเกมลูกเสือสำรอง Word Document ขนาดไฟล์ 813.19 KB 8513
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 1022.5 KB 24233
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 361 KB 93661
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 515 KB 16777
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 19571
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 36689
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 20925
ผลสอบ ก่อน-หลังเรียน การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ณ โรงแรมมรกต 20-22 ก.ย.2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 869
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนที่ความต้องการพิเศษเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 2770
เทคนิควิธีการสอนและการใช้สื่อนวัตกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน-การเขียน และคณิตศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.15 MB 8816
นโยบาย แนวคิดและแนวทางพัฒนา สถานศึกษาต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive Education) PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.31 MB 30809
นโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.6 MB 6339
การปรับหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้อง กับความต้องการจำเป็นพิเศษ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.75 MB 3969
มาตรฐานการเรียนร่วม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.22 MB 6211
ปรับหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 182 KB 1482
งานวิชาการ 56
ระบบกำกับติดตาม triple A Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 399
ประชุมเชิงปฏิบัติการ.ppt PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.38 MB 1717
ความรู้สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 3297
เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.37 MB 1716
เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้2 Word Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 274835
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 7162
สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพการอ่าน ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 2513
สำนวนชวนคิด Word Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 4067
หลักการ และวัตถุประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 3667
แบบฝึก Word Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 9080
แบบฝึกอ่านเขียน ภาษาไทยเบื้องต้น Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 4313
แบบฝึกฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 4140
อ่านพยัญชนะ Word Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 2912
(ต้นฉบับ) แบบฝึกอ่านเขียนคำ สู่การอ่าน การตอบคำถาม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 3335
ปฏิทินการำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 150.5 KB 1830
แนวการสอนซ่อมเสริม 56
ป.3 เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.29 KB 947
ป.3 เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.07 KB 1185
การอ่านและเขียน ป.3 เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.33 MB 1366
การอ่านและเขียน ป.3 เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 2858
ป.3 เล่ม 2 คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.33 MB 1031
ป.3 เล่ม 3 คำที่ไม่มีตัวสะกด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 6701
ป.3 เล่ม 4 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 1275
ป.3 เล่ม 5 คำควบกล้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 4384
ป.3 เล่ม 6 คำผันวรรณยุกต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.86 KB 1681
ป.3 เล่ม 7 คำที่มีตัวการันต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.13 KB 1412
ป.3 เล่ม 1 พยัญชนะและสระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 2322