ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปรับหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 182 KB 2048
มาตรฐานการเรียนร่วม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.22 MB 6532
การปรับหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้อง กับความต้องการจำเป็นพิเศษ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.75 MB 4349
นโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.6 MB 9095
นโยบาย แนวคิดและแนวทางพัฒนา สถานศึกษาต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive Education) PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.31 MB 31973
เทคนิควิธีการสอนและการใช้สื่อนวัตกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน-การเขียน และคณิตศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.15 MB 9860
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนที่ความต้องการพิเศษเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 4158
ผลสอบ ก่อน-หลังเรียน การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ณ โรงแรมมรกต 20-22 ก.ย.2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 1220
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 68796
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 81178
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 59617
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 515 KB 49729
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 361 KB 125669
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 1022.5 KB 80869
เพลงและเกมลูกเสือสำรอง Word Document ขนาดไฟล์ 813.19 KB 9914
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 545.5 KB 3465
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 2255
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๔ Word Document ขนาดไฟล์ 814 KB 6790
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 680 KB 498308
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๒ Word Document ขนาดไฟล์ 622.5 KB 10792609
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑ Word Document ขนาดไฟล์ 399 KB 12319
โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 8182
หลักสูตรลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 252 KB 8817
แบบฟร์อมกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 2245
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 699.5 KB 27441
งานวิชาการ 56
ปฏิทินการำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 150.5 KB 2409
(ต้นฉบับ) แบบฝึกอ่านเขียนคำ สู่การอ่าน การตอบคำถาม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 4904
อ่านพยัญชนะ Word Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 4202
แบบฝึกฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 11404
แบบฝึกอ่านเขียน ภาษาไทยเบื้องต้น Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 6411
แบบฝึก Word Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 122286
หลักการ และวัตถุประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 5477
สำนวนชวนคิด Word Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 5594
สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพการอ่าน ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 3227
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 36691
เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้2 Word Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 275505
เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.37 MB 2245
ความรู้สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 4343
ประชุมเชิงปฏิบัติการ.ppt PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.38 MB 1951
ระบบกำกับติดตาม triple A Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 827
แนวการสอนซ่อมเสริม 56
ป.3 เล่ม 1 พยัญชนะและสระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 3168
ป.3 เล่ม 7 คำที่มีตัวการันต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.13 KB 1919
ป.3 เล่ม 6 คำผันวรรณยุกต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.86 KB 2276
ป.3 เล่ม 5 คำควบกล้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 5017
ป.3 เล่ม 4 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 1735
ป.3 เล่ม 3 คำที่ไม่มีตัวสะกด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 7172
ป.3 เล่ม 2 คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.33 MB 1585
การอ่านและเขียน ป.3 เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 3547
การอ่านและเขียน ป.3 เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.33 MB 1920
ป.3 เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.07 KB 2155
ป.3 เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.29 KB 1793
เอกสารต้นแบบไทยรัฐ
แบบบันทึกการนิเทศภายใน ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 358.26 KB 228
แบบบันทึกการนิเทศภายใน ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 779.6 KB 400
แบบบันทึกการใช้สื่อการเรียนการสอน ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.79 KB 4983
แบบบันทึกการใช้สื่อการเรียนการสอน ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 115.37 KB 330
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.97 KB 4616
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 151.04 KB 333
แบบบันทึกการใช้ห้องสมุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.23 KB 142
แบบบันทึกการใช้ห้องสมุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 377.43 KB 261
แบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.99 KB 6822
แบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 416.86 KB 614
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.41 KB 720
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 211.56 KB 651
แฟ้มสะสมงานนักเรียน ไฟล์ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.42 KB 219
แฟ้มสะสมงานนักเรียน ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 544
วิทยะฐานะแนวใหม่
2-หลักเกณฑ์ว-22.60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 185
LogbookTeacher_06092560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 168
LTeacher-1234567891234-สมชาย-ใจดี Unkown Document ขนาดไฟล์ 926.74 KB 182
ข้อคำถาม 111
วฐ-1 Word Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 161
วฐ-2 Word Document ขนาดไฟล์ 20.01 KB 105
วฐ-3 Word Document ขนาดไฟล์ 22.16 KB 3871
หลักเกณฑ์-ว1.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 1042
เอกสารการอภิปราย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 228